Image is not available

آزمون
نفوذ‌پذیری شبکه‌های بیسیم

01

02

03

04

هدف کلی از این نوع آزمون، سنجش و ارزیابی سطح بهره برداری از شبکه با استفاده از vector های بیسیم می باشد و رویکرد مشابهی با فردی که مایل به انجام اقدامات مخربانه در محدوده شبکه بیسیم دارد، می باشد.

Discovery Phase

01

Image is not available

بر اساس اطلاعات اولیه بدست‌آمده، ابتدا تمامی شبکه های بیسیم که متعلق به سازمان می باشد را به منظور تجزیه و تحلیل امنیت تکنولوژی های پیاده‌سازی شده و معماری و ساختار access pointها شناسایی می کنیم. این مرحله سطح در معرض خطر قرار گرفتن شبکه های بیسیم را مشخص می نماید.

Network Mapping Phase

02

در این مرحله، به شناسایی تمامی نقاط دسترسی به شبکه را پرداخته می شود. همچنین اطمینان از نبود دسترسی غیرمجاز از شبکه های خارجی به شبکه داخلی سازمان حاصل می شود.

Image is not available

Penetration Phase on Captive Portals

03

در این مرحله از آزمون سعی بر شناسایی آسیب پذیری های احتمالی که ممکن است به مهاجم اجازه دهد که در شبکه داخلی مستقر شده یا اطلاعات حساس در سازمان شما و خدمات آن را بدست آورد، می پردازیم.
هدف از این مرحله، این است که بهره برداری از آسیب پذیری ها را نشان دهیم و مشخص کنیم که سطح مهارت لازم برای بهره برداری از آسیب پذیری شناسایی شده، چقدر می باشد.

Image is not available

Penetration phase on Private Access Points

04

اگر شبکه هایی که به طور Private در حال استفاده هستند، کشف شوند، تعدادی از حملات هدفمند برای دسترسی به این شبکه ها شبیه سازی خواهند شد. این نوع حملات، کاربران شبکه بیسیم را با هدف سرقت اطلاعات حساب کاربری که منجر به دسترسی به شبکه می شود را مورد هدف قرار داده است.

Image is not available