کنترل شماره ده از سری کنترل های بنیادین

CIS logo
قابلیت های بازیابی اطلاعات

چرا این کنترل حیاتی است؟

هنگامی که مهاجمان به ایستگاه های کاری یا سرورها نفوذ می کنند، اغلب در پیکربندی ها و نرم افزارها تغییرات قابل توجهی ایجاد می کنند. بعضی اوقات، تغییراتی جزئی در داده های ذخیره شده در دستگاه های قربانی ایجاد می کنند که به طور بالقوه این توانایی را دارند که فعالیت سازمان را با اطلاعات آلوده به خطر بیاندازند. برای سازمان هایی که فاقد توانایی قابل اعتماد بازیابی اطلاعات هستند بسیار دشوار است که حتی پس از کشف بتوانند تمامی جوانب حضور مهاجم در دستگاه قربانیان را از بین ببرند.

CIS logo

نکات اصلی


  • اطمینان حاصل کنید که به طور منظم از کلیه داده های سیستم ها نسخه پشتیبان تهیه می شود.
  • اطمینان حاصل کنید که از هر یک از سیستم های اصلی سازمان یک نسخه پشتیبان کامل تهیه شده است. به نحوی که در شرایط ضروری، برای بازیابی کامل و سریع تمام سیستم های شبکه بتوان از آن استفاده کرد.
CIS logo

سامانه های مرتبط برای پیاده سازی این کنترل

CIS logo

صفحه قبل